Satan.pl > FAQ >[ Zaloguj się ]   [ Rejestracja ]
FAQFilozofiaCzytelniaNietzscheO nasVariaScenaSztukaForumKatalogOkultyzmKontakt

FAQ

Kim jest Szatan dla satanisty?
Czy sataniści składają krwawe ofiary?
Czy istnieją granice satanistycznej wolności?
Kim jest i jaki powinien być satanista?
Czy satanizm jest groźny?

Nasz stosunek do kilku bardziej kontrowersyjnych kwestii
zaprzątających uwagę społeczeństwa:

Aborcja
Polityka
Homoseksualizm i inne orientacje i upodobania seksualne różne od monogamicznego heteroseksualizmu
Eksperymenty genetyczne
Stosunek religii do polityki/państwa
Wolność obywatelska i prawo do posiadania broni
Rasizm
Samobójstwo
Eutanazja
Narkotyki

Kim jest Szatan dla satanisty?

Z kwestią Szatana wiąże się wiele nieporozumień. Ludzie, którzy nie znają satanizmu łatwo ulegają złudzeniu, że satanizm polega na czymś po prostu przeciwnym do chrześcijaństwa, a skoro chrześcijanie wierzą w Boga, to sataniści w Szatana. Nic bardziej błędnego. Szatan istnieje w naszych umysłach jedynie jako symbol, co oznacza, że sataniści nie wierzą w Szatana jako byt osobowy! Szatan jest symbolem reprezentującym samego satanistę - jego umysł, zwierzęcą naturę, przebiegłość, egoizm itd. Szatan nie pochodzi nie wiadomo skąd, pochodzi od człowieka, jest 'złem' chrześcijaństwa. Nie należy jednak rozumować na zasadzie prostej odwrotności! Sataniści nie są negatywem chrześcijan. Satanizm kwestionuje wiele z chrześcijańskich zachowań, wytyka rozbieżność natury i chrześcijańskiej moralności, ale Szatan nie oznacza 'pana wszelkiego zła na ziemi'. Nie oznacza, że dokonywane są 'dla niego' jakieś mordy, czy gwałty - tego w satanizmie w ogóle nie ma, co jest częstym nieporozumieniem. Satanista dąży do zaspokojenia, przyjemności i Szatan jest tym symbolem, który na drodze sprzeciwu napędza emocjonalnie - tworzy specyficzny teatr, w którym emocje napędzają działanie.

góra strony


Czy sataniści składają krwawe ofiary?

To jedna z kolejnych najbardziej kontrowersyjnych kwestii. Ktoś identyfikując się, kto świadomie nazywa siebie satanistą jest osobą szanującą życie jako najwyższą wartość tu i teraz. Szanować coś to znaczy czuć do tego respekt, dbać, czasem nawet wiąże się z miłością. Z tego też powodu satanista nie ma nic wspólnego z uśmiercaniem czegokolwiek na 'boskich' ołtarzach ofiary. Jest to już trwonienie i pogwałcenie wspomnianego do życia szacunku. Czym innym jest zabicie na pożywienie lub dla samoobrony, o czym również wspomina LaVey. Takie formy bierze pod uwagę nawet najbardziej konserwatywne prawodawstwo. Odruch samoobrony jest najsilniejszym, naturalnym odruchem każdej istoty. To prawo. Inaczej satanista nie podniesie ręki na życie, szczególnie życie doprawdy niewinnych istot.
Znane legendarne już opowieści o brutalnych rytuałach sataniści zwykli już traktować z ironicznym przymrużeniem oka.

góra strony


Czy istnieją granice satanistycznej wolności?

Istnieją granice, jakie napotyka na swojej drodze osoba starająca się pobłażać sobie, oraz ograniczenia samej pobłażliwości, ponieważ mamy coś w rodzaju umowy społecznej. Ludzie są gatunkiem społecznym, który w celu tworzenia związków międzyludzkich w ciągu całej swojej historii tworzył społeczne umowy. W tym sensie istnieją ograniczenia dotyczące tego, jak oddziaływujemy na siebie nawzajem. Wierzymy, iż mamy coś, co nazywamy 'srebrną zasadą'. Postępuj z innymi tak, jak chciałbyś, aby inni postępowali z tobą. Jeśli jednak ktoś nie odwzajemni ci przysługi potraktuj go tak jak on potraktował ciebie. Chrześcijanie z zasady są dla siebie mili, bez względu na to jak w stosunku do nich postępuje druga strona. Wierzymy, że jeżeli ktoś źle cię traktuje to masz prawo oddać mu to z nawiązką. Co nie oznacza, że nie możemy zachowywać się w sposób cywilizowany. (...) Uważamy, że aktualnie nie żyjemy w kulturze sprawiedliwości. Uważamy, że żyjemy w kulturze, w której niesprawiedliwość jest wręcz rozpasana, w której przeciętność jest mistrzostwem, w której nieudacznicy mogą zaskarżyć lepszych od siebie o to, że sami nie są tak dobrzy jak oni. Właśnie to staramy się zmienić. To największa zmiana, jaką chcielibyśmy wprowadzić.
[jest to fragment wywiadu z Peterem Gilmore, CoS]

góra strony


Kim jest i jaki powinien być satanista?

Nie ma jednolitego wizerunku jaki "powinien" być satanista. Unikatowość i twórczość są tu popierane - nie bezmyślne podporządkowywanie się. Nie ma znaczenia jakiego rodzaju muzyki lubicie słuchać. Nie ważne czy wolicie gotyk, black metal, klasykę, pop, czy inną muzykę. Nie istotne jaki styl ubierania się preferujecie. Naprawdę liczy się to, że jesteście dojrzałymi, wrażliwymi, świadomymi swych możliwości indywidualistami, którzy rozkoszują się Ciemnością i którzy pragną zetknąć się z innymi, podzielającymi wasze poglądy. W świecie prefabrykowanych, nasączonych mediami, nieoryginalnych jazgotów do satanisty należy wielbienie, podtrzymywanie i chronienie prawdziwej indywidualności i kreatywności. Szatan reprezentuje wolność od hipokryzji, wygodnych kłamstw i przeciwstawiania się temu, co niesłusznie uważane jest za prawdę. Jest silny i buntowniczy, inspiruje nasze własne siły.
[jest to fragment listu CoS do satanistycznej młodzieży]

góra strony


Czy satanizm jest groźny?

Tak. Jest groźny dla ludzi niedojrzałych i nieodpowiedzialnych. Tym odradzam sciezke satanizmu bardzo szczerze i bardzo mocno. Satanizm bowiem stawia przed tobą nieograniczoność moralnego wyboru, czyli Wolność. Ukazuje ci siłe Ego. Satanizm bowiem uskrzydla cię i wynosi ponad dobro i zło. Zabiera cię w poczet bogów. Teraz odpowiedź na pytanie stanowi to czy umiesz z tego mądrze korzystać.
Tu tkwi bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo tejże ścieżki. Twój umysł, twój wybór, postawa, odpowiedzialność stanowi to, czy ten potencjał, jaki satanizm przed tobą odkrywa, wykorzystasz do płodzenia dobra dla siebie czy do plenienia głupoty.

góra strony


Aborcja

Satanizm ceni ludzkie życie, lecz życie dorosłego, ukształtowanego człowieka jest cenniejsze niż życie płodu. Jesteśmy za dopuszczalnością aborcji w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki, jest wynikiem gwałtu lub gdy z innych powodów nie można było jej zapobiec, a była niechciana. Ustawodawstwo nie powinno zabraniać aborcji.

Jesteśmy natomiast przeciwko traktowaniu aborcji jako "środka antykoncepcyjnego". Jesteśmy za dostępnością antykoncepcji i informacji o niej, co pozwala w większości przypadków uniknąć niechcianej ciąży. Lekceważenie antykoncepcji i rozwiązywanie problemu niechcianej ciąży poprzez aborcję jest wyrazem lekceważącego podejścia do ludzkiego życia i zdrowia kobiety, jako że aborcja wiąże się z ryzykiem komplikacji zdrowotnych. Legalności aborcji powinna towarzyszyć dostępność środków antykoncepcyjnych i informacji o nich.

góra strony


Polityka

Satanizm popiera te partie i nurty polityczne, które opowiadają się za:
- wolnością - oddaniem jak największego zakresu decyzji o sobie w ręce człowieka
- systemem nagradzającym zdolności i pracowitość
- tolerancją religijną i obyczajową

Satanizm nie zgadza sie z partiami i nurtami politycznymi, które postulują:
- narzucanie praw jednej religii wszystkim obywatelom państwa niezależnie od tego, czy wyznają tę religię
- ograniczanie wolności decydowania o swoim życiu w takim zakresie, w jakim te decyzje nie naruszają cudzej wolności
- nadmierne wspieranie tych, którzy z własnej winy nie radzą sobie w życiu.

góra strony


Homoseksualizm i inne orientacje i upodobania seksualne różne od monogamicznego heteroseksualizmu

Jakakolwiek aktywność seksualna między dorosłymi i dobrowolnie w niej uczestniczącymi osobami jest prywatną sprawą tych osób i nie powinny one być w żaden sposób z tego powodu dyskryminowane, tak długo, jak nie zmuszają nikogo, kto sobie tego nie życzy, do uczestnictwa w tym lub obserwowania tego.

góra strony


Eksperymenty genetyczne

Wszystko, co służy podniesieniu jakości życia ludzkości, jest godne poparcia. Popieramy prace badawcze mające na celu odkrycie nowych metod i możliwości leczenia.

góra strony


Stosunek religii do polityki/państwa

Państwo powinno zapewniać swobodę życia religijnego i chronić wiernych wszystkich religii przed dyskryminacją i agresją wierzących inaczej. Niedopuszczalne jest ustawodawcze narzucanie praktyk i zakazów czysto religijnych ogółowi obywateli.

góra strony


Wolność obywatelska i prawo do posiadania broni

Jesteśmy za dostępem do posiadania broni dla wszystkich, którzy są zdrowi psychicznie i nie weszli w konflikt z prawem. Jesteśmy za prawem do niekaralnego użycia broni w obronie siebie, innej osoby lub swojej własności.

góra strony


Rasizm

Ocenie powinna podlegać jednostka na podstawie swoich realnych cech. Ocenianie całego narodu lub rasy jest nieuzasadnione ze względu na olbrzymie zróżnicowanie w ich obrębie. Nawet częste występowanie jakichś cech w określonej grupie tak dużej jak naród lub rasa nie jest podstawą do objęcia negatywną lub pozytywną oceną wszystkich członków tej grupy. Jesteśmy przeciwni wszystkim przejawom dyskryminacji i niechęci wynikających wyłącznie z powodów rasowych i narodowościowych - jako niezgodnym z rozsądkiem, którym kieruje się satanista.

góra strony


Samobójstwo

Satanizm potępia samobójstwo - jest to wyjście ostateczne, nieodwracalne i oznaczające utratę możliwości poprawy swojej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była. Oznacza też poddanie się i pogodzenie ze stratą życia, najwyższej wartości, jaką człowiek posiada.

Satanizm potępia nakłanianie do samobójstwa - wszelkie działania mające zachęcić drugą osobę do odebrania sobie życia są sprzeczne z naturą satanizmu jako religii i filozofii gloryfikującej życie doczesne. Wykorzystywanie w tym celu autorytetu i pozycji grupowej jest traktowane jako jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i wolności człowieka i jako takie powinno podlegać surowej karze.

góra strony


Eutanazja

Człowiek, będąc istotą wolną i najwyższym dla siebie autorytetem ma prawo zadecydować o zakończeniu swojego życia w obliczu nieuchronnych cierpień spowodowanych chorobą, wobec której współczesna medycyna jest bezradna. Decyzja taka powinna być podjęta w pełnej świadomości - tak, aby nie można było jej kwestionować.

góra strony


Stanowisko Europejskiego Frontu Satanistycznego w sprawie narkotyków

In nomine Dei nostri Satanae

Sataniści mogą dzielić substancje na groźne lub niegroźne dla ich zdrowia, uspokajające i oszałamiające, tworzące pustkę i inspirujące, zabójcze czy życiodajne,ale nie na dozwolone i zakazane.

Heroina, alkohol, kokaina, metamfetaminy, LSD25, tytoń, grzyby i pochodne marihuany - substancje ułożone od silnych do słabych - powinny mieć swobodny dostęp do ostrzeżonych konsumentów. E.F.S. będzie działał na rzecz upowszechnienia tego prawa we wszystkich krajach stowarzyszonych.

Paryż-Londyn-Rzym-Berlin-Warszawa-Moskwa
XXXV A.S.

góra strony


Główna/FAQ/Filozofia/Czytelnia/Nietzsche/O nas/Varia/Scena/Sztuka/Forum/Katalog/Okultyzm
Ludowy Komisarz Zdrowia ostrzega: wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością autorów.
Kopiowanie i rozpowszechnianie może być przyczyną... Tylko spróbuj. My zajmiemy się resztą :>